ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว

ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นฯ