หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564

1คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม

      1.  ต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของทั้งรัฐและเอกชน
      2.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี

ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  23 มีนาคม  2564

ติดต่อสอบถามได้ที่  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  โทรศัพท์  0 3742 5390