ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์
จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
หมดเขตส่งไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2559